Privacyreglement conform AVG

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het kopje "nieuws" heb ik geen zeggenschap over een aantal zaken en staat op deze site uitsluitend algemene informatie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik niet op die manier werk en dat er geen privacyreglement zou zijn. Echter deze informatie staat niet op deze site.

Als therapeut ben ik vanuit de beroepsethiek gebonden aan zwijgplicht. Deze zorgvuldigheid in de omgang met persoonlijke gegevens wordt door mij vanzelfsprekend ook gehanteerd bij het verwerken van persoonsgegevens. Voor elke stap van het gebruiken en verwerken van persoonsgegevens wordt uitdrukkelijk toestemming aan u gevraagd.

Mocht u meer informatie over de privacyreglement van mijn huidige werkplek wensen. Deze volgt hieronder:

Privacyverklaring Therapeutisch Centrum Annadal

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van toepassing is. U bent vrij om het helemaal door te lezen. Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Therapeutisch Centrum Annadal, Sint Annadal 20, 6214 PB Maastricht. Door gebruik te maken van onze website en/of een of meerdere diensten accepteert u het privacy beleid.


Doeleinden van gebruik
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelend therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd vanuit de WGBO.
Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na expliciete toestemming van betreffende cliënt, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.
Wij doen onze best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Alleen uw behandelend therapeut heeft toegang tot dossier gegevens.
Alle therapeuten werkzaam binnen Therapeutisch Centrum Annadal hebben bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als we binnen Therapeutisch Centrum Annadal vanwege een andere reden gebruik  maken van uw gegevens, dan zal u eerst geïnformeerd worden en zullen wij expliciet toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


Gegevensbeveiliging
Therapeutisch Centrum Annadal maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Uw gegevens worden met alle mogelijke middelen beschermd, maar vanwege het publieke karakter van internet kan de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% gegarandeerd worden.
Alles wat via WhatsApp of Facebook Messenger wordt besproken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ‘Ja’ op zeiden als gebruikers van die diensten.


Bezoekersgegevens website
Om gebruik te maken van de diensten die de website biedt is het niet nodig om persoonsgegevens in te vullen. Pas zodra je zelf contact opneemt met Therapeutisch Centrum Annadal, ontstaat een klantrelatie tussen u en Therapeutisch Centrum Annadal. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

 

Partners en andere partijen
De website tca-maastricht.nl bevat verwijzingen en hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Therapeutisch Centrum Annadal liggen. Therapeutisch Centrum Annadal is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijzen we u naar de privacyregelingen van de betreffende websites.


Wijzigen
Therapeutisch Centrum Annadal heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de website tca-maastricht.nl


Inzage en uitschrijven
U mag Therapeutisch Centrum Annadal vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Therapeutisch Centrum Annadal verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar.

Let op: Vanuit de WGBO is Therapeutisch Centrum Annadal wettelijk verplicht om bepaalde gegevens gedurende 15 jaar te bewaren, terwijl andere gegevens vanwege belastingwetgeving 5 of 7 jaar bewaard dienen te worden. Deze specifieke gegevens kunnen dan ook niet verwijderd worden.

Heeft u het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@tca-maastricht.nl