Intake en qEEG

Als u bij Acina komt met uw hulpvraag zal ik samen met u gaan kijken hoe ik u kan helpen. In het gedeelte over mijn benaderingswijze heeft u kunnen lezen dat ik verder kijk dan alleen uw huidige klacht.

Om te bepalen welk traject u gaat doorlopen maak ik tijdens de intake gebruik van vragenlijsten en zal ik een qEEG meting bij u doen.

Tijdens de intake zijn deze methode echter ondergeschikt aan het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie, aangezien ik een goede vertrouwensrelatie zie als het fundament van het traject dat u gaat doorlopen en waarbij ik u, naar eer en geweten, zal begeleiden.

Vragenlijsten

Ik maak gebruik van een aantal vragenlijsten, die u voorafgaand aan de intake dient in te vullen. Aan de hand van deze lijsten ga ik het gesprek met u aan en stel ik eventueel aanvullende vragen.

Intake

Tijdens de intake zal ik samen met u een aantal onderwerpen in kaart brengen. Dit overzicht zal mede bepalen bij welk traject u op het ogenblik het meest gebaat bent. Onderwerpen die aanbod komen zijn:

qEEG meting

Een qEEG meting, oftewel kwantitatief EEG, geeft de sterkte en de inhoud van uw hersengolven weer. Dit is een manier om te zien in hoeverre er sprake is van een onbalans in uw hersenen (hersengolven).

Voor de meting wordt u via sensoren op uw hoofd aangesloten op een speciaal apparaat (dit is pijnloos). Vervolgens wordt uw hersenactiviteit op 10 verschillende plaatsen op uw hoofd gemeten in 3 verschillende situaties:

Deze meting gebeurt in 5 series van 2 plaatsen, waarbij elke situatie wordt gemeten gedurende 1 minuut.

We kunnen twee oertoestanden onderscheiden: de één heet rust, de ander beweging. Deze beide oertoestanden horen bij ons. We bevinden ons afwisselend in beide, en elk ervan is evenzeer van levensbelang voor ons. (Hans Boesch)

Uit de meting komen een aantal gegevens. Er wordt duidelijk welke delen van uw hersenen overactief en / of onderactief zijn. Tevens wordt zichtbaar of uw verschillende hersendelen adequaat met elkaar communiceren.

Uw traject

Op basis van alle informatie die tijdens de intake in kaart is gebracht gaan we, met uw goedvinden, samen een traject in. Dit traject zal bestaan uit neurofeedback trainingen, mogelijk in combinatie met ondersteunende technieken.

Zoals u in mijn benaderingswijze heeft kunnen lezen, zal de verantwoordelijkheid tijdens dit traject door ons beiden worden gedragen. U staat tijdens het gehele traject centraal en ik zal continu met u overleggen welke stappen genomen (kunnen) worden.

Privacyreglement

Vanuit mijn beroepsethiek ben ik gebonden aan zwijgplicht. Zoals eerder aangegeven zal ik, als het gaat om het gebruiken en/of verwerken van uw persoonsgegevens, nadrukkelijk uw toestemming vragen. Het privacyreglement conform AVG valt onder de verantwoording van mijn huidige werkgever. Hier heb ik geen zeggenschap in, vandaar dat ik het niet heb opgenomen op deze website. Mocht u dit bestand willen inzien, dan kan ik u dit doen toekomen vanuit mijn huidige werkplek.